Dnia 28 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr L/359/18 Rada Gminy Lipowa przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa, który został zatwierdzony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 9 lipca 2018 r. w związku z czym 6 sierpnia została wydana decyzja nadzorcza przez Wojewodę Śląskiego o zatwierdzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nowy plan obowiązuje od 6 sierpnia 2018 i obejmuje zmianą wszystkie sołectwa Gminy Lipowa.

 - Poprzednia Rada Gminy w 2014 roku wykonała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które było podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym planem.Obecna rada, jak i moja osoba wiedzieliśmy, że to ważne zadanie i staraliśmy się jak najsprawniej doprowadzić je do końca. Mieszkańcy często o to pytali, chyba tracili już powoli nadzieję, że przebrniemy przez procedury do końca, ale skończyliśmy. Teraz działamy dalej, aby potwierdzać, że u nas warto zamieszkać. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Prace nad zmianą planu trwały od 2015 roku, w tym czasie zostały przeprowadzone dwa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, podczas których zainteresowane osoby mogły składać uwagi do planu, które były rozpatrywane przez Wójta Gminy Lipowa oraz uzgadniane z instytucjami nadzorującymi.

Prace nad planem prowadziły wspólnie Firma Projektowa Archimedes z Bielska – Białej oraz Firma Projektowa MC Kwadrat z Krakowa.