W dniu 27 marca 2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie się

posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad komisji przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z przedstawieniem kosztów utrzymania zwierząt w schronisku za 2013 r.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2014 roku.

5. Informacja z realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w 2013 r.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipowa na lata 2013 - 2032.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

9. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji

Andrzej Habdas