W dniu 26 marca 2014 r. o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Lipowej odbędzie

się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.Porządek obrad komisji przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Słotwinie.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej.

6. Omówienie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki ściekowej.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

9. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Komisji

Czesław Miklusiak