Wójt Gminy Lipowa przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych, którym upłynął termin ważności. Informujemy, że wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat, natomiast osobom niepełnoletnim na 5 lat. Jedynie osoby, które złożyły wniosek o wydanie dowodu po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas „nieoznaczony” i nie muszą ich wymieniać.Prosimy o sprawdzenie daty ważności

swoich dowodów osobistych, która

umieszczona jest w prawym dolnym rogu

dokumentu, na stronie ze zdjęciem.
Do wymiany dowodu z powodu upływu terminu ważności wystarczy wypełniony wniosek i dwa aktualne zdjęcia. Termin oczekiwania na dowód osobisty wynosi 30 dni.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - KLIKNIJ

Wniosek o wydanie nowego dokumentu wraz ze zdjęciami należy złożyć osobiście w Biurze Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Lipowej (I piętro pok. nr 7), w godzinach urzędowania, na 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w urzędzie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, należy zawiadomić o tym organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwolą na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Ponadto przypomina się, że w razie zmiany danych, które są zamieszczone w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia aktu małżeństwa.

UWAGA:

Po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód osobisty zostaje z urzędu unieważniony. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, którzy zgłosili swój wyjazd, utrata ważności dowodu osobistego następuje po 4 miesiącach od zaistnienia okoliczności powodujących jego wymianę.

W razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.

W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego – należy wystąpić o jego wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dokumentu.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 860-15-64 lub 33 867-06-22 wew.164