Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu

28 marca 2014 r. o godz. 7:15 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej,

na wniosek wójta odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Lipowa.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego z gminami Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Gminą Czernichów dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipowa w 2014 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipowa na lata 2013-2032

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Lipowej

6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki w Słotwinie

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

9.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 5244, położonej w miejscowości Lipowa, gmina Lipowa

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

11. Zamknięcie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Setla