W związku z bardzo dużą ilością wystawianych pojemników - worków z odpadami zielonymi - trawa, Wójt Gminy Lipowa jest zmuszony wprowadzić limit na odbiór tego typu odpadów. Koszty wywozu przekraczają możliwości finansowe Gminy. Od dnia 01.06.2017 r. zostanie wprowadzony limit w ilości: 2 pojemniki po 240l. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają większą ilość odpadów zielonych, nadwyżkę ponad limit powinni kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym transportem do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

PIOTR PLAST Piotr Figura, ul. 3 Maja 8, 34-381 Przybędza

czynny w dniach roboczych: wtorek i czwartek w godzinach 7.00-15.00 

oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8.00-12.00.

Wójt Gminy Lipowa przypomina o prawidłowej segregacji odpadów. Niedopuszczalne jest wmieszanie w tzw. balast odpadów, które powinny być oddawane w sposób selektywny (papier, tektura, szkło, plastik, metal). W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości.