REGULAMIN KONKURSU


Organizator; Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca
Patronat Honorowy – Śląski Kurator Oświaty


Cel
Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych. Pragniemy, aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami.

Tematyka i technika prac
Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają , jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.„malowanie słowem”/ oraz muzycznego.
Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd.itp./
Jedynymi wymogami ze strony organizatorów jest fakt, że prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !!
Dopuszcza się wspólne wykonanie prac przez dzieci i rodziców (kat. „mama, tata i ja”)


Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd. Konkurs pod tym względem ma w pełni otwarty charakter.


UWAGA !!! W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE ZBIOROWE WYKONANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ DWÓCH AUTORÓW.
(Jest to możliwe wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem.)
UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU.


Przebieg Konkursu.
październik 2017r. Ogłoszenie konkursu
Październik-Grudzień 2017r. Przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych
Styczeń 2018r. Sporządzenie galerii internetowej prac konkursowych
Luty/Marzec 2018r. Ocena prac przez jury
18 marca 2018r. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu


Ocena prac i nagrody.
Prace konkursowe ocenia jury powołane prze organizatorów w skład, którego wchodzą twórcy amatorzy jak również profesjonaliści z zakresu różnych form wyrazu artystycznego.
Ocena prac przebiega w następujących kategoriach;
VI kategorii wiekowych ;
autorzy w wieku do 6 lat, 7- 9 lat, 10-12 lat ,13 -15 lat, 16-18 lat, powyżej 18 lat
Jury przyzna; Nagrody GRAND PRIX, trzystopniowe nagrody oraz wyróżnienia , w podziale na stosowane techniki wykonania prac oraz kategorie wiekowe.
Nagrody rzeczowe przewidziano dla laureatów trzech stopni, zaś osoby wyróżnione otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Z uwagi na różnorodność technik twórczych jury dokonuje również oceny uwzględniając tą różnorodność i może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe. W miarę posiadanych środków finansowych jury może przyznać również nagrody dla nauczycieli i opiekunów, kierując się w tym względzie ich zaangażowaniem w realizację idei konkursu.
Rodzaje nagród – dyplomy, książki, przybory szkolne, inne nagrody rzeczowe oraz udział w wycieczkach, warsztatach, plenerach malarskich, nagrody niespodzianki. Nagrody nie odebrane w terminie miesiąca od chwili ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przeznaczonych na kolejną edycję konkursu.

Uwagi końcowe.
Przesłanie prac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby uczestników naszego konkursu.
O wynikach konkursu uczestnicy lub ich opiekunowie informowani są listownie. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane, lecz gromadzone celem stworzenia stałej wystawy „Mieszkam w Beskidach”. /zwrot pracy może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem/
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji prac nadesłanych na konkurs.
Prace zgłoszone do konkursu „Mieszkam w Beskidach” nie mogą być zgłaszane do innych konkursów !
WIELKĄ PROŚBĘ kierują organizatorzy do autorów prac i ich opiekunów o czytelne podpisywanie prac z podaniem imienia i nazwiska opiekuna oraz autora wraz z jego wiekiem, a także placówki (szkoła, dom kultury itp.)Opis pracy winien być czytelny i trwale przymocowany do pracy. Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych prac dodatkowym elementem ułatwiającym sporządzenie ich rejestru jest wykaz prac nadesłanych z poszczególnych placówek sporządzony wg. wzoru.
Lp. Imię Nazwisko autora wiek tytuł pracy placówka /miejscowość Imię Nazwisko opiekuna


Wszelkie informacje o konkursie uzyskać można telefonując
33 863-80-71, 502 719 906 , e-mail gok@swinna.pl
www.mieszkamwbeskidach.pl , www.swinna.naszgok.pl


Na prace konkursowe oczekujemy pod adresem :
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej
ul. Wspólna 13
34-331 Świnna


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY
JUŻ PO RAZ XXV

Mieczysław Krzak - Dyrektor GOK Świnna