Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Żywcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Lipowa, Leśna, Ostre, Sienna, Słotwina i Twardorzeczka w Gminie Lipowa.


Postępowanie ma na celu kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków. Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami w/w rozporządzeniu. Czynności techniczne związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-katrograficznego wykonywać będzie firma IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski, ul Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz.

Przewidywany termin zakończenia całości prac - czerwiec 2019 r.

Termin i miejsce wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu osób zainteresowanych zostanie podany w późniejszym terminie poprzez ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa i Gminy.

Ze względu na przyszłe skutki prawne niniejszego opracowania uprasza się właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udostępnienie nieruchomości do wykonania koniecznych pomiarów geodezyjnych, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.