Wójt Gminy Lipowa informuje, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 t. j. ) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych   i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich oświadczeń (oświadczenie załączone jest poniżej). Należy je składać u sołtysa wsi lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lipowa (parter pok. nr 3 lub Punkt Obsługi Klienta).