Prowadzisz firmę? Pamiętaj,  że jeśli zmienisz np. nazwę, adres, numer konta, formę opodatkowania twoim obowiązkiem będzie poinformowanie urzędów.

Pamiętaj! W większości przypadków, wystarczy, że zmiany zgłosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spółek, zmiany będzie zgłaszał do urzędu skarbowego (w zależności od spółki będą to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiają do innych urzędów związanych z działalnością (np. ZUS).


Działalność jednoosobowa – jak zgłosić zmiany przez CEIDG

Dla danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - masz 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany danych. Są to m.in.:
•    imię i nazwisko
•    dodatkowe określenia firmy
•    adres do doręczeń albo adres stałego wykonywania działalności
•    adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG
•    kod PKD.

Najważniejsze dane firmy wymagające aktualizacji w CEIDG w przypadku zmiany to m.in.:
•    siedziba firmy i adres wykonywania działalności, adres do doręczeń – (Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy, podlegają wpisowi.)
•    nazwa firmy (nazwisko)
•    przedmiot działalności (kody PKD)
•    okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)
•    forma opodatkowania
•    miejsce przechowywania dokumentów księgowych
•    zmiana formy prowadzenia dokumentacji (np. przejście na księgi rachunkowe)
•    rachunek bankowy.
Pamiętaj, że w CEIDG musisz zgłosić także zawieszenie, wznowienie i zamknięcie działalności.


Zmiana wpisu w CEIDG
Aktualizacji danych dokonujesz za pomocą formularza CEIDG-1. Zmiany możesz dokonać na kilka sposobów. Tradycyjny to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG. Wniosek możesz złożyć także pocztą, ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza.


Informacja i zmianach z CEIDG do ZUS i urzędu skarbowego
Informacje o zmianach, które zgłosiłeś w CEIDG automatycznie trafią do ZUS i urzędu skarbowego. Nie musisz dodatkowo zgłaszać zmian do tych urzędów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. zmiana adresu powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego.


Zmiana danych spółki cywilnej
Obowiązek aktualizacji danych w CEIDG dotyczy także wspólników spółki cywilnej.
Dodatkowo, w przypadku zmiany danych spółki konieczna jest aktualizacja danych w GUS (formularz RG-OP np. w przypadku zmiany kodów PKD, zawieszenia działalności) i urzędu skarbowego (formularz NIP-2).


Jak zgłosić zmianę danych spółki rejestrowanej w KRS

Jeśli dane Twojej spółki zmieniły się, w ciągu 7 dni powinieneś je zgłosić do odpowiednich urzędów.
Każda zmiana treści Rejestru wymaga przeprowadzenia postępowania. Ma ono sformalizowany charakter, a wniosek składa się wyłącznie na przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzach.( więcej na stronie www.biznes.gov.pl)


Dlaczego warto dbać o aktualizację?
Pamiętaj, aby w terminie dokonywać aktualizacji. To ważne z kilku powodów. Jeśli zaniedbasz ten obowiązek, możesz być wzywany do uzupełnienia, a w najgorszym przypadku Twoja firma może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorstw.Co ważne, informacje są przekazywane m.in. do organów skarbowych, a brak aktualizacji danych związanych ze sprawami podatkowymi może narazić Cię np. na karę grzywny.
Jeśli z kolei nie podasz nowego adresu do doręczeń, korespondencja będzie wędrowała na stary adres – taka korespondencja, choć do Ciebie nie dotrze, będzie miała moc prawną doręczenia.


Działalność regulowana

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną (wpisaną de rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia) poinformuj o zmianach urząd, który wydał pozwolenie.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny