Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o  obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

W myśl art. 205 nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale także celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy w Lipowej przypomina o konieczności corocznej (jesienią oraz wiosną) konserwacji urządzeń melioracyjnych. Konserwacja tama umożliwić odpływ wód opadowych i roztopowych, a dotyczyć powinna w szczególności czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich, wykaszania
i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich oraz oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Apelujemy do mieszkańców o podjęcie odpowiednich działań i czynności, które doprowadzą do właściwego stanu technicznego przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Lipowa.