Wójt Gminy Lipowa zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". Szczegóły po kliknięciu tutaj