Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2020roku (Dz. U. poz. 1981),
w dniach 13 – 14 lutego 2020 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad  3 miesiące na terenie Gminy Lipowa.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:

Siedziba Komisji Lekarskiej

·budynek przychodni Lekarskiej przy ul. al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.

Termin urzędowania:

·od 03 lutego do 16 marca 2019 roku.

·Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 12.00.

Telefony kontaktowe:

 • Urzędu Gminy w Lipowej - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 33 860 15 65;
 • Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Żywcu – 602883245.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2001r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt za pomocą imiennego wezwania.

NIEOTRZYMANIE IMIENNEGO WEZWANIA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

1.dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

2.posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3.aktualną fotografię ( 3 x 4 cm ) bez nakrycia głowy;

4.zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie
w terminie poprzedzającym stawienie się  do kwalifikacji);

5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);

6.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

SANKCJE EGZEKUCYJNE I KARNE    

§W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny
wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§wójt lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury
o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224);