Rusza proekologiczny projekt: „Czyste powietrze”

7.06.2018 r. między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Plan działań krótkoterminowych

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego dnia 18 grudnia 2017 (data wejścia w życie: 11 stycznia 2018 roku) i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. PDK został zaopiniowany jako część POP przez prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów jest w województwie śląskim.

Likwidacja niskiej emisji - Program SMOG STOP

Aktualizacja: marzec 2019r. : Uprzejmie informujemy, że Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu złożył w dn. 27 sierpnia 2018 r. wniosek pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Zgodnie ze złożonymi dokumentami wnioskuje...

Uchwała antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dnia 7 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego  ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwałę antysmogową.

„Żywiecka Energia Przyszłości"

9 lutego 2017 r. w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisano umowę, dotyczącą współpracy uczestników Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który będzie pełnił rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, gminy, przedsiębiorcy oraz uczelnia wyższa.

Podpisano list intencyjny

18 listopada Prezes Zarządu Grupy CZH S.A. Adam Gorszanów podpisał listy intencyjne z samorządami Zabrza, Sosnowca oraz Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, dotyczące współpracy w realizacji projektu „Elektrofiltry kominowe”. Uroczystość odbyła się w auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Informacja dla mieszkańców

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.