Aktualizacja: marzec 2019r. :

Uprzejmie informujemy, że Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu złożył w dn. 27 sierpnia 2018 r. wniosek pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Zgodnie ze złożonymi dokumentami wnioskuje się o dofinansowanie inwestycji obejmujących w zależności od zapotrzebowania następujące działania:
– montaż pieca gazowego,
– montaż pieca na biomasę,
– montaż kominków na biomasę,
– montaż pieca elektrycznego,
– modernizację komina wentylacyjnego i spalinowego,
– budowę/rozbudowę/modernizację instalacji gazowej/budowę przydomowych zbiorników na gaz,
– modernizację instalacji elektrycznej,
– modernizację instalacji c.o.,
– modernizację instalacji c.w.u.,
– budowę systemu wentylacji z rekuperacją,
– instalację fotowoltaiczną,
– instalację solarną,
– instalację wiatrową,
– pompę ciepła gruntowa,
– pompę ciepła powietrzna (powietrze-woda).

W dn. 22 lutego 2019 r. wniosek został uzupełniony, zgodnie z dodatkowymi wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego.

Obecnie oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania na realizację projektu, która jest planowana na maj 2019 r.

Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji zostanie ona opublikowana na naszej stronie internetowej www.zmge.zywiec.pl

Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystąpiły  do projektu służącemu pozyskaniu środków unijnych na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości 95% wartości inwestycji. Projekt, będzie ubiegał się o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020: OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, PODDZIAŁANIE 4.3.4. Planowany termin jego realizacji to rok 2019.

W projekcie można dostać dofinansowanie między innymi na:

 • Kocioł gazowy wraz z montażem
 • Kocioł na biomasę (np. pelet) wraz z montażem
 • Inne urządzenia grzewcze zgodnie z regulaminem konkursu wraz z montażem
 • Instalację solarną
 • Fotowoltaikę
 • Instalację wiatrową
 • Instalację centralnego ogrzewania
 • Zamurowanie przewodu kominowego
 • Wkład kominowy wraz z montażem
 • Instalację ciepłej wody użytkowej

Warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę na inwestycję jest aby realizacja inwestycji dała efekt ekologiczny redukcji emisji CO2 o minimum 30% czyli konieczny jest demontaż starego pieca który powoduje zanieczyszczenia.

Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania przez Grantobiorcę jest aby Budynek był ocieplony lub należy zdążyć z ociepleniem do czasu realizacji montażu nowego źródła ciepła.

Pozostałe warunki udziału w Projekcie to spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących kryteriów:

 • Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt.
 • Wykorzystywanie instalacji centralnego ogrzewania jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników.
 • Budynek ogrzewany ciepłem z kotła węglowego i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym (stan przed realizacją).
 • Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz dołączy oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu;
 • Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu, który należy rozumieć jako 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na rachunek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu.
 • Grantobiorca umieści w widocznym miejscu plakietkę/naklejkę/tablicę informacyjno-pamiątkową informującą o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Instalacja zostanie zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu.
 • Grantobiorca zakupi wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia

O szczegółach Mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową www.stopsmog.eu

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 16 kwietnia godz 7:00 2018r do 16 maja 2018r do końca dnia. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń.

Deklarację należy złożyć w Urzędach gmin/miasta lub online poprzez stronę www.stopsmog.eu.

Po okresie składania deklaracji rozpocznie się Inspekcja, audyt energetyczny:

 • Umówiona zostanie wizyta, podczas której inspektor wypełnia z udziałem właściciela ankietę techniczną oraz wykona dokumentację zdjęciową.
 • Mieszkaniec ponosi koszt inspekcji audytu na podstawie podpisanej umowy przed rozpoczęciem inspekcji nieruchomości w kwocie 390 zł brutto.
 • Jeśli mieszkaniec zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie inspekcji płaci wyłącznie koszt inspekcji w wysokości 123zł brutto w oparciu o podpisaną umowę przed rozpoczęciem inspekcji.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski nastąpi ponowna weryfikacja formalna grantobiorców, najwcześniej styczeń 2019.

Osoby będące na liście potencjalnych grantobiorców zostaną powiadomieni o możliwości podpisania umowy o udzielenie grantu, orientacyjny termin marzec 2019.

Dodatkowe niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać również od Koordynatora projektu firmy Kreatus sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 33 300 31 41, oraz na stronie www.stopsmog.eu

Bieżące informacje na temat projektu dostępne w zakładce aktualności.

Ważna informacja !

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca otrzymania dofinansowania na realizację projektu planowana jest na maj 2019r.


---------------------------------------------------------------------------------------

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

 1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
 2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja

2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy

ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą

(decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.