Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz przedsiębiorców z terenu gminy. Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, iż odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny.