Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz przedsiębiorców z terenu gminy. Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała, iż odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny.


  • Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r.:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych; papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,76 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 99,17 %