Przedstawiamy sposób prawidłowego wypełnienia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla mieszkańca gminy.

Wypełnioną w poniższy sposób deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lipowa (Punkt Obsługi Klienta - parter ) lub za pośrednictwem poczty bądź sołtysów.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić należy komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

A. Obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć „X” właściwy kwadrat):
- złożenie deklaracji – zaznaczamy wówczas, gdy składamy deklarację po raz pierwszy;
- korekta deklaracji – tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność wniesienia poprawek do złożonej już deklaracji, jednocześnie wskazując datę zaistniałej zmiany np. w przypadku urodzenia dziecka, przeprowadzki bądź zgonu.

W odebranych przez Państwa deklaracjach należy zaznaczyć kwadrat po lewej tj. złożenie deklaracji ponieważ będzie to dla Państwa pierwsza deklaracja.

B. Składający: (zaznaczyć „X” właściwy kwadrat)
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Mieszkaniec gminy zaznacza kwadrat znajdujący się przy punkcie osoba fizyczna.

C. Dane identyfikacyjne:
należy podać swoje nazwisko, imię, nr PESEL, nr telefonu oraz adres e-mail o ile mieszkaniec posiada. Następnie mieszkaniec będący osobą fizyczną pomijając punkt C2 przechodzi do punktu D.

D. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć „X” właściwy kwadrat):
- właściciel nieruchomości – osoba, która posiada wyłączne prawo do nieruchomości,
- współwłaściciel – osoba, która posiada wspólnie z inną osoba lub innymi osobami prawo własności nieruchomości np. rodzeństwo. Jeśli jest kilku współwłaścicieli istnieje możliwość złożenia odrębnych deklaracji np. gdy w jednym domu zamieszkują dwie rodziny i chcą osobno rozliczać się za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- najemca, dzierżawca – osoba, która posiada korzysta z nieruchomości na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
- użytkownik wieczysty – osoba, którą łączy umowa użytkowania wieczystego nieruchomości zawarta ze skarbem państwa bądź jednostką samorządu terytorialnego np. gminy.
- inny – inne osoby np. dożywotnicy.

E. Podać adres zamieszkania lub adres siedziby składającego deklarację
– mieszkaniec podaje swój adres zamieszkania.

F. Podać adres nieruchomości na której powstają odpady.


G. Określić, czy nieruchomość jest:
1. zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują osoby) np. dom mieszkalny, rodzinny,
2. niezamieszkała (nieruchomość, na której prowadzona jest np. działalność: gospodarcza,
społeczna, publiczna, budynki rekreacyjne, cmentarze itp.),
3. w części zamieszkała i w części niezamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują osoby
i prowadzona jest działalność gospodarcza).

H. Oświadczenia właściciela nieruchomości zamieszkałej – wypełniają mieszkańcy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w części G np. właściciele domów. Należy zaznaczyć, czy na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny – wtedy opłata będzie wynosić 6 zł od mieszkańca miesięcznie. W przeciwnym przypadku (gdy mieszkaniec zaznaczy NIE) opłata wyniesie 12 zł od mieszkańca miesięcznie. Należy zaznaczyć czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym będą gromadzone odpady roślinne. Jeżeli zaznaczono NIE to odpady roślinne powinny być przekazywane we własnym zakresie do kompostowni. Następnie proszę podać ile osób faktycznie zamieszkuje teren nieruchomości wskazanej w części F.

Miejsce zamieszkania będzie to miejsce, w którym osoba zazwyczaj przebywa (mieszka) niezależnie od czasowych nieobecności związanych z pracą, wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym itp. Przykładowo gdy w rodzinie są trzy osoby: matka, ojciec, syn, a syn studiuje w innym mieście, gdzie zazwyczaj przebywa choć jest zameldowany u rodziców to wpisujecie Państwo w deklaracji, że nieruchomość zamieszkują 2 osoby. Prosimy pamiętać, że zameldowanie to nie to samo co zamieszkiwanie, zatem należy w deklaracji wskazać osoby faktycznie zamieszkujące w danej nieruchomości.

Teraz można obliczyć wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. jeśli na terenie nieruchomości zamieszkuje 2 mieszkańców i będą oni zbierać odpady w sposób selektywny to wysokość opłaty miesięcznej wyniesie:
2 mieszkańców x 6,00 (opłata za odpady zbierane selektywnie) = 12 zł miesięcznie
Pod deklaracją należy się podpisać i podać datę i miejsce jej wypełnienia, wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę i przyjmując do wiadomości, że w przypadku podania danych niezgodnych z rzeczywistością składający deklarację będzie ponosił odpowiedzialność karnoskarbową.
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ich przykładowym uzupełnieniem.

DEKLARACJA - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA - NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE