Od dnia 01.01.2017r. dla mieszkańców Gminy Lipowa, ustalony został Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na terenie Sortowni Surowców Wtórnych PIOTR PLAST (Piotr Figura), ul. 3 Maja 8, 34-381 Przybędza (na grafice trasa do UG Lipowa). 

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych ( z wyjątkiem działalności gospodarczej), w dniach roboczych : wtorek i czwartek w godz. 7-00 – 15.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00- 12.00.

Do PSZOK można oddać następujące odpady:

 • odpady budowlane i remontowe ( gruz do 1m3 bezpłatnie na rok) styropiany, wiadra , puszki po materiałach budowlanych, ondulina nie zawierająca azbestu
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki
 • chemikalia ( opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów itp.)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne
 • odpady ulegające biodegradacji (np. odpady kuchenne i odpady zielone)
 • zużytą odzież , tekstylia
 • papa do 1 m3 na rok bezpłatnie

Odpady będą odbierane za okazaniem dowodu osobistego.